Настоящите Общи условия регламентират ползването на мобилното приложение „Градски транспорт Благоевград” (англ.ез.-“Public Transport Blagoevgrad”), наричано по-долу само „Приложението“ или „Мобилното приложение“, което предоставя на потребителите си информация за възможностите за пътуване от и до избрана от тях точка в рамките на Община Благоевград чрез градския транспорт, поддържан от Община Благоевград. Освен това приложението дава възможност на потребителите бързо, лесно и удобно да закупуват билети за еднократно или многократно /абонаментно/ пътуване в градския транспорт на Община Благоевград.

За да Ви предостави информация за възможностите за пътуване в рамките на Община Благоевград, приложението използва данни от уеб системата TransInfo – Община Благоевград, която е един от компонентите на системата за реално временна информация за пътниците в градския транспорт SmartTracker Public Transportation. Transinfo е уеб система, която предоставя информация за транспортната схема на града, линиите и разписанията на масовия градски транспорт, както и реално временна информация за движението на превозните средства на градския транспорт.

Мобилното приложение е собственост на

Община Благоевград,

ЕИК: 000024695,

седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, пл. Георги Измирлиев 1

Представляващ: Илко Стоянов Стоянов

Тел.: 073 88 44 13; 073 86 77 65

e-mail:  blg@blagoevgrad.bg

Общината използва мобилното приложение „Blagoevgrad Traffic” като част от основната си дейност. Приложението е създадено с цел модернизиране на предприятието и подобряване достъпа на гражданите до градския транспорт и ползване на услугата „обществен превоз на пътници“, осъществяван в рамките на Община Благоевград.

Кое IT – дружество поддържа мобилното приложение?

Мобилното приложение е създадено и се поддържа в техническа изправност от „Телелинк Сити Сървисиз” ЕАД, ЕИК: 204860864, адрес: гр.София, район „Витоша”, ж.к.в.з. „Малинова долина”, ул. „Панорама София №6”, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет.2.

Кой е потребител на мобилното приложение?

Потребителят може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице, което е инсталирало мобилното приложение на притежавано от него мобилно устройство.

Общи положения

С инсталирането и използването на Приложението Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. В случай, че сте физическо лице, молим да имате предвид, че Приложението е предназначено за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. Община Благоевград не носи отговорност в случай, че приложението се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да се възползвате от услугите на Община Благоевград, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.

Община Благоевград си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Мобилното приложение. Ако продължите да използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени, общите условия ще Ви бъдат предоставени по подходящ изричен начин.

Всички извършени от Ваша страна активни действия в мобилното приложение и в магазина за приложения (т.нар. App Store) – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкови и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обързват.

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Мобилното приложение се съхраняват и обработват от Община Благоевград, което е администратор на лични данни. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни, приети от Община Благоевград и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

Как да инсталирате мобилното приложение?

Мобилното приложение е безплатно и може да се бъде използвано само след инсталирането му на Вашето екранно мобилно устройство /смарт телефон или таблет/. Приложението се инсталира след натискане на бутона Инсталирай/Install в посетения от Вас магазин за приложения (т.нар. App Store).

Как да получите информация от транспортната система на община Благоевград?

Приложението не изисква регистрация, ако го използвате само за да получите информация от транспортната система на община Благоевград.

Информация може да получите посредством менюто „Открий” в мобилното приложение. За целта трябва да попълните полето „Къде отиваш?”. Изисква се попълване на отправна точка и желана дестинация. Попълването на желаната дестинация става ръчно, докато попълването на отправна точка може да стане ръчно или автоматично, чрез натискане на бутона „Твоето местоположение”. В последният случай систамата автоматично ще засече Вашата локация.

Важно! Вашето устройство трябва да има включена функция GPS местоположение, за да може да използвате бутона „Твоето местоположение”. В противен случай няма да можем да намерим местоположението Ви или намеренето местоположение ще бъде неточно.

След попълване на необходимата информация, ще получите данни за автобусите, които предстои да пристигнат на най – близката до Вас спирка.

Данни за движението на моторните превозни средства

Данните за автобусните линии, тяхното разписание и актуалните промени в движението на превозните средства се получават от систамата TransInfo, за която Ви уведомихме в началото на настоящия документ.

Община Благоевград не отговаря за поддържането на системата TransInfo и не поема никакви гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от системата TransInfo, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на системата, както и да се обърнете към юридическото лице, което я поддържа.

Данни за разстоянието от посочени от Вас точка до спирки на градския транспорт

Приложението използва услугите на Google Maps, които включват картата на Община Благоевград, посочените в нея разстояния и изчисленото време, необходимо на пешеходец за достигане от/до определена спирка на градския транспорт. В тази връзка, Община Благоевград не отговаря за посочената информация и не поема гаранции за нейната точност и актуалност. За всички въпроси, свързани с данните, получавани от Google Maps, молим да се запознаете с информацията, публикувана на интернет сайта на Google Maps, както и да се обърнете към Google Inc.

Информация за цените

 1. Актуалните цени за всеки един вид транспортна услуга са публикувани в Мобилното приложение. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. Потребителят не дължи допълнителни такси за осъществените електронни трансакции/плащания на суми.

Важна информация за поддържаната застраховка на пътниците

Молим да имате предвид, че Община Благоевград поддържа задължителна застраховка на пътниците в градския транспорт и в случай, че желаете да се възползвате от нея, трябва да запазите информация за закупения билет.

Условия за използване на мобилното приложение и получаване на услуги от Община Благоевград

 1. Община Благоевград предприема всички разумни и нормално очаквани мерки за безпроблемната работа на мобилното приложение, както и за връзката между мобилното приложение и системите TransInfo и Google Maps.
 2. Въпреки гореизложеното, Община Благоевград не може да гарантира безпроблемното функциониране на приложението и външните му връзка. В този смисъл, Община Благоевград не поема отговорност, в случай, че не можете да осъществите достъп до приложението или определен вид услуга в него, както и в случай, че получената през приложението информация се окаже неточна и неактуална. Услугите в мобилното приложение Ви се предоставят във вида, в който са и Община Благоевград не носи отговорност, в случай, че те не отговарят на Вашите нужди.
 3. Община Благоевград не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.
 4. Община Благоевград не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на Община Благоевград, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.
 5. Използването на Мобилното ни приложение е свързано с инсталиране на софтуер на Вашето устройство. Община Благоевград има право периодично да актуализира този софтуер, за да Ви предостави актуални услуги. Имате право да възразите срещу актуализациите или да ги изключите ръчно от Вашия софтуер. В този Община Благоевград не гарантира, че Приложението ще работи нормално и не носи отговорност за вредите, които могат да настъпят за Вас от проблеми с достъпа до Приложението или получаването на неактуална информация.

Авторско и други права на интелектуална собственост

 1. Всички лога, графични материали, дизайни, бази от данни, изображения и други обекти, визуализирани и достъпни от Мобилното приложение са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на тези обекти без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.
 2. Компютърният код (програма), представляващ Мобилното приложение, билетите и абонаментите, са обект на авторско право. Всякаква манипулация на кода, копирането му, използването му по непредвиден за неговата цел начин, включително внедруването му в други програми и разпространението му представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. При съмнение за такова нарушение, извършено от Вас или във Ваша полза, Община Благоевград има право незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, както и да прекрати договора за предоставяне на транспортна услуга, като задържи цената на билета/абонамента като неустойка. Във всички случаи Община Благоевград и има право да претендира обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.
 3. Забранява се и копирането, внедряването, разпространението и използването по друг начин на логото и дизайна на мобилното приложение. Използването им става само след разрешение на Община Благоевград.

Прекратяване: 

 1. Община Благоевград има право да прекрати Споразумението между него и Вас за използване на Мобилното приложение и Билетите/абонаментите, както и незабавно да преустанови достъпа Ви до Приложението, в случай, че извършите нарушение на което и да било от задълженията Ви, описани в настоящите общи условия.
 1. Вие имате право по всяко време да деинсталирате мобилното приложение.

Други

 1. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия недействителната клауза не се прилага. В този случай всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.
 2. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат условията за превоз на пътници на Дружеството.

Неразделна част от тези общи условия са Общи условия са Политиките за защита на личните данни, приети от Община Благоевград.

Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, можете да получите от самото мобилно приложение или на и-мейл blg@blagoevgrad.bg, както и на телефон: 073/ 867703